บริการของเรา

บริการของเรา

– ให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจ ทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ชุมชน มาตรฐานสากล

– ให้คำปรึกษาด้านการสร้างยอดขายและการขยายตลาดในตลาดที่มีอยู่เดิม และในตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

– ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาต่อยอดสร้างแบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ชุมชน มาตรฐานสากล

– ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยอด “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารไทย

– ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาด้านการสร้างแบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยติดโลโก้ ตราสัญลักษณ์ ในนามชื่อ คชส. สมาคมตำรวจ

– ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล การติดตามให้คาปรึกษา เพื่อขอเครื่องหมายหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล

– ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยยอดการผลิตและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ และจัดทาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

– ส่งเสริม สนับสนุนช่องทางการค้า การสร้างยอดขายและขยายการตลาด โดยการสัมมนา ทางการตลาดและการตลาดออนไลน์ อย่างครบวงจร ตามแนวทางนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

– ส่งเสริมและสนับสนุน ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยอดให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สามารถนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางการค้า การสร้างยอดขายและขยายการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ สู่ AEC

โทรหาเรา
Translate »