เคเอ็มชุมชน

เคเอ็มชุมชน

ลักษณะธุรกิจ

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2561 เพื่อประกอบกิจการด้านให้บริหารด้านธุรกิจและการตลาด โดยได้ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเป็นบริษัทที่ดาเนินงานแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ที่มีบริษัท พันธมิตร (Join Venture Partners) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ข้อตกลงเพื่อความร่วมมือ สร้างสรรค์ งานร่วมกัน และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทุกองค์กร (Co-Creation and Partnership Network) ที่มีผลงาน ประสบการณ์เชี่ยวชาญ ที่จะปฏิบัติงานได้ทันที เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เชิงนโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมี วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การบริการ สโลแกน พันธกิจ กลุ่มคู่ค้าหรือพันธมิตร เป้าหมำยบริษัท และผู้บริหาร ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ “เราคือ…ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด ด้านสร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอด “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC”

เป้าประสงค์หลักสำคัญ คือประสานงานและสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน เพื่อให้บริการให้คาปรึกษาทางธุรกิจ และการการตลาดในรูปแบบ ONE STOP SERVICES แบบครบวงจร ภารกิจหลักสาคัญ ด้านสร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอด “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC ” เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเติบโตทาง “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ“สินค้า” ในตลาดที่มีอยู่เดิม และในตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ สู่ AEC

โทรหาเรา
Translate »