ลูกค้าและพันธมิตร

ลูกค้าและพันธมิตร

กลุ่มลูกค้าและพันธมิตร คือ

– หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

– คู่ค้า ด้านการค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน

– เจ้าของโรงงาน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์

– กลุ่มผุ้ประกอบการธุรกิจ SMEs

– กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร

– กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค

– กลุ่มประชาชน

– กลุ่มนักศึกษา

โทรหาเรา
Translate »