ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท เคเอ็ม ชุมชน จำกัด หรือ KMชุมชน จำกัด

สำนักงานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 590 อาคารเจเจเอ๊าทเล็ต ชั้น 2 ห้องเลขที่ เค 22,23 ถนนกำแพงเพชร 2

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหาร

  1. นางสาวปาริชาติ นันตะวัน, ประธานบริหาร
  2. รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ตฤณ วงษ์ขันธ์, กรรมการผู้อำนวยการ
  3. นายอธิวัชน์ จันทร์เรือง, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  4. ดร.ภูษิต เก็จมยูร, ที่ปรึกษาอาวุโส
  5. นางสาวณัฏฐ์ภัทร พรเมืองแก้ว, ที่ปรึกษา
  6. นายนพพร สอนสม, ที่ปรึกษา
  7. นาย ขวัญ สมเพชร ที่ปรึกษา
  8. นายชิราวุธ แก้วชิณ ที่ปรึกษา

โทรหาเรา
Translate »