การบริการ

  • ให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าและองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนมาตรฐานสากล
  • ให้คำปรึกษาด้านการสร้างยอดขายและการขยายตลาดในตลาดที่มีอยู่เดิม และในตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
  • ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาต่อยอดสร้างแบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าและองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน มาตรฐานสากล
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารไทย
  • ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาด้านการสร้างแบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยติดโลโก้ ตราสัญลักษณ์ ในนามชื่อ คชส. สมาคมตำรวจ
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลการติดตามให้คำปรึกษา เพื่อขอเครื่องหมายหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยยอดการผลิตและบรรจุภัณฑ์การออกแบบ และจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริม สนับสนุนช่องทางการค้า การสร้างยอดขายและขยายการตลาด โดยการสัมมนาทางการตลาดและการตลาดออนไลน์ อย่างครบวงจร ตามแนวทางนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
  • ส่งเสริมและสนับสนุน ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยอดให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางการค้า การสร้างยอดขายและขยายการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ สู่ AEC