เป้าหมายบริษัท

 คือ

เป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด ด้านสร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอด ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าและองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ยอมรับและไว้วางใจ

สโลแกน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทยอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ คือ

เรามุ่งมั่นร่วมมือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์ภูมิปัญญา สร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าและองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC”