กลุ่มลูกค้าและพันธมิตร

คือ

  • หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

  • คู่ค้า ด้านการค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • เจ้าของโรงงาน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์

  • กลุ่มผุ้ประกอบการธุรกิจ SMEs

  • กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร

  • กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค

  • กลุ่มประชาชน

  • กลุ่มนักศึกษา