ติดต่อเรา

สำนักงานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 590 อาคารเจเจเอ๊าทเล็ต ชั้น 2 ห้องเลขที่ เค 22,23

ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทีมงานบริหาร

1.รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ตฤณ วงษ์ขันธ์ ประธานที่ปรึกษา

2.นางสาวปาริชาติ นันตะวัน ประธานบริหาร

3.นายอธิวัธน์ จันทร์ เรือง กรรมการผู้อานวยการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

admin@kmchumchon.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

support@kmchumchon.com

ผู้บริหาร

trin@kmchumchon.com