6. ด้านการผลิต (OEM)

ด้านการผลิต (OEM) และสร้างแบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” โดยมีลักษณะ ดังนี้

  • ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาต่อยอดสร้างแบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญาไทยและทางวัฒนธรรมสู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” มาตรฐานสากล
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล การติดตามให้คาปรึกษา เพื่อขอเครื่องหมายหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยยอดการผลิตและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ และจัดทาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและร่วมพัฒนาต่อยอด “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารไทย