4. ด้านให้คำปรึกษาวิจัย

ด้านให้คำปรึกษาวิจัย ผลงานวิชาการและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ (SPSS+ for Windows)
และการจัดโพล การวิจัยทางการตลาดและธุรกิจทุกแขนง