3. ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริการวิชาการ ด้านการศึกษา การอบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร

การบริการที่ปรึกษา ด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น คลอบคลุมบริการ ดังนี้

  1. ด้านวิศวกรรม
  2. ด้านสุขภาพอนามัย
  3. ด้านการบริหารจัดการ
  4. ระบบมาตรฐานการจัดการสากล (หลักสูตรความปลอดภัย และที่ปรึกษา)
  5. อบรมตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
  6. อบรมตามมาตรฐานการป้ องกันและระงับอุบัติภัยต่าง ๆ