2. ด้านการบริหารจัดการโครงการ

ด้านการบริหารจัดการโครงการและการเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจ


บริหารจัดการโครงการและการเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจ