1. ด้านที่ปรึกษาการสร้างยอดขาย

ด้านที่ปรึกษาการสร้างยอดขายและการขยายตลาด การค้าชายแดน

“เจาะตลาดอินโดจีน สู่ AEC “EXPORT TO สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา” โดยมีรูปแบบให้บริการ ให้กับบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง 2 รูปแบบ คือ

  1. ด้านการวางแผนและบริหารการตลาด ตั้งแต่ การจัดหาแหล่งผลิตการวิเคราะห์ และวิจัยความเป็นไปได้ของตลาด การตลาด การขาย การกระจายสินค้า โลจิสติกส์และการให้บริการ หลังการขายผลิตภัณฑ์
  2. ด้านการตลาด การขาย และการกระจายสินค้า