เกี่ยวกับเรา KM ChumChon

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2561 เพื่อประกอบกิจการด้านให้บริหารด้านธุรกิจและการตลาดโดยได้ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเป็นบริษัทที่ดำเนินงานแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ที่มีบริษัท พันธมิตร (Join Venture Partners) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ข้อตกลงเพื่อความร่วมมือ สร้างสรรค์ งานร่วมกัน และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทุกองค์กร (Co-Creation and Partnership Network) ที่มีผลงาน ประสบการณ์เชี่ยวชาญ ที่จะปฏิบัติงานได้ทันที เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เชิงนโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมี วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ การบริการ สโลแกน พันธกิจ กลุ่มคู่ค้าหรือ พันธมิตร เป้าหมายบริษัท และผู้บริหาร  ดังนี้

วิสัยทัศน์

เราคือผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด ด้านสร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าและองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC”

 

เป้าประสงค์หลักสำคัญ

คือประสานงานและสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการการตลาดในรูปแบบ ONE STOP SERVICES แบบครบวงจร ภารกิจหลักสำคัญ ด้านสร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และ สินค้าและองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC ” เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเติบโตทางธุรกิจผลิตภัณฑ์และสินค้าในตลาดที่มีอยู่เดิม